Pel que fa als dos plans interdepartamentals que s’han desenvolupat a Catalunya a continuació s’exposen per ordre cronològic:

Pla interdepartamental d'immigració 1993-2000


Aquest Pla va establir els objectius de la política d'immigració a Catalunya següents:
- Promoure una política global d'integració de les persones immigrants estrangeres establertes a Catalunya.
- Establir i dur a terme un seguit de programes de recursos i serveis coherents i coordinats.
- Potenciar la participació de les persones immigrants estrangeres en la construcció nacional de Catalunya.
- Promoure la informació i la sensibilització de la realitat de la immigració a Catalunya entre la població en general i els professionals dels diferents àmbits que tracten amb aquesta població.

L'any 2000 es va iniciar una etapa de consolidació i creixement de la política immigratòria. El Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 228/2000, de 26 de juny, va ampliar les funcions atribuïdes a la Comissió Interdepartamental d’Immigració, dotant al Govern d’un òrgan que l’assessorés sobre la distribució i efectes al territori de Catalunya dels fluxos immigratoris, i que l’ informés de les necessitats referents al factor humà immigrant en els diversos sectors de la producció catalana. A més, s’incorpora l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació com a òrgan assessor en el coneixement de les característiques socials i materials de la població immigrada i per a l’elaboració de polítiques d’integració i de formació pel que fa als països de l’àrea mediterrània.

El 31 d'agost de l’any 2000 el govern català va aprovar la creació de la Secretaria per a la Immigració, adscrita al Departament de la Presidència. Un dels encàrrecs que es dóna a aquesta Secretaria és l'elaboració d'un nou pla interdepartamental d'immigració per al període 2001-2005.

Pla interdepartamental d'immigració 2001-2004


El Pla està integrat per un conjunt de 133 programes i mesures concretes que cal aplicar durant el període de vigència i té com a finalitat coordinar les actuacions que vénen fent els diversos departaments de la Generalitat en matèria d’immigració. Una de les novetats principals que va aportar va ser l'aposta per la via catalana d'integració, que implica l'equilibri entre el respecte a la diversitat i el sentiment de pertànyer a una sola comunitat. Aquest Pla manté els objectius establerts en l’anterior tot i que n’afegeix de nous d’acord amb l’evolució del fet migratori en els darrers anys, en definitiva, pretén assolir els següents propòsits:

- Promoure una política global d’integració dels immigrants estrangers establerts Catalunya, en el marc general d’un procés de construcció i manteniment de la cohesió social.
- Establir i dur a terme un seguit de programes de recursos i serveis coherents i coordinats, de suport al ple desenvolupament personal i social dels immigrants estrangers.
- Potenciar la participació dels immigrants estrangers en la societat catalana, comptant amb la seva aportació a la identitat i al patrimoni col·lectius.
- Promoure la informació i sensibilització sobre la realitat de la immigració estrangera a Catalunya, a la població en general, i als professionals dels diversos àmbits que tracten amb aquesta població, per tal que disposin d’eines d’intervenció i de recursos adients.
- Lluitar contra l’exclusió social, política i econòmica com a element bàsic per a la convivència i la cohesió social.
- Promoure la igualtat d’oportunitats de totes les persones que viuen a Catalunya poder exercir els drets de ciutadania.
- Promoure la reflexió i el debat nacional perquè, per mitjà del consens, s’aconsegueixi un pacte global sobre immigració.


Les bases ideològiques de les actuacions que duu a terme la Generalitat en matèria d’Immigració d’acord amb la implementació d’aquest Pla Interdepartamental es concreten en els següents principis generals: principi d’equiparació en drets i deures, principi de normalització o universalitat dels serveis, principi de col·laboració i participació social, principi de cooperació i coordinació dels poders públics i principi d’integració (Generalitat de Catalunya, 2001).


external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png