PLA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ 2005-2008


Aquets pla s’estructura en tres eixos (polítiques d'acollida, polítiques d'igualtat i polítiques d'acomodació) cosa que suposa un salt qualitatiu en el disseny de polítiques transversals en matèria d’immigració. A més, estableix el concepte de ciutadania resident per a totes les persones d'origen immigrant i els seus descendents amb la idea d'avançar en la consideració d'aquestes persones i que se sentin que són ciutadanes de Catalunya i no persones immigrants.
Els propòsits d’aquest pla aspiren arribar a una societat articulada socialment sota el principi d’igualtat, amb un projecte cultural i polític, obert i plural, que inclogui el valor de la laïcitat, i amb cohesió i estabilitat social. En aquest sentit, s’aposta per una ciutadania plural i cívica que sigui atesa des de dues perspectives complementàries: la d’inclusió i la d’acomodació. Els objectius específics que es pretenen assolir en el seu desenvolupament són:
- Establir un sistema de primera acollida coordinat.
- Millorar les polítiques socials i l’accés a la sanitat.
- Treballar en l’educació intercultural per a la cohesió social.
- Lluitar contra l’exclusió social.
- Afavorir l’acolliment lingüístic i l’ús social de la llengua catalana.
- Fomentar la inserció laboral i l’autonomia personal.
- Atendre al factor sexe com un element transversal de les polítiques de ciutadania i immigració.
- Facilitar la incorporació de joves d’origen immigrant a les polítiques de joventut.
- Formar als professionals dels diferents àmbits perquè millorin la seva tasca.
- Millorar l’accés a la informació de les persones nouvingudes.
- Lluitar contra el racisme i la discriminació.

PLANS SECTORIALS

En paral·lel al desenvolupament del Pla de Ciutadania i Immigració, la Generalitat té en marxa diferents plans sectorials que tenen una incidència important en l’àmbit de la ciutadania i la immigració i en els quals cal parar atenció:

 • Pla Director d’Immigració i Cooperació (Departament de Salut, 2006)


Aquest pla es planteja donar una millor resposta a les necessitats i les demandes de la població, posant en marxa un seguit de projectes i activitats per assolir els objectius següents:
  • Identificar les desigualtats de salut i d’accés als serveis per part de la población immigrada, així com la qualitat dels serveis, la satisfacció i els costos.
  • Planificar i ordenar els serveis d’utilització pública per tal de donar resposta als problemes específics de la població immigrant, així com a les patologies importades.
  • Planificar les necessitats en l’àmbit de l’atenció sanitària derivades de l’increment de població immigrada de temporada.
  • Assessorar els professionals d’atenció primària de salut i hospitalària.
  • Proposar criteris i mesures per millorar la coordinació entre els recursos sanitaris i socials en materia d’immigració i cooperació en l’àmbit central i territorial.

 • Plans de Desenvolupament Comunitari

Els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) neixen l’any 1997 a partir d’una iniciativa de l’antic Departament de Benestar Social com una estratègia de prevenció i lluita contra l’exclusió social. Actualment els promou la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària en col·laboració amb els ens locals i la ciutadania.

Els PDC són una estratègia d’intervenció social i territorial que, mitjançant un procés participatiu conjunt de tots els agents implicats, vol donar respostes globals a les necessitats d’una comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del conjunt de la població del territori (Departament de Benestar Social i Família, 2011). Els objectius que es pretenen assolir són:
  • Desencadenar un procés que suposi una millora i un afermament de la identitat a les zones d’actuació, que promogui sinergies positives en el territori a fi d’optimitzar i racionalitzar els recursos existents.
  • Promoure la progressió de les persones, tant en el sentit individual com comunitari, mitjançant iniciatives d’economia social que afavoreixin, al mateix temps, un desenvolupament social sostenible.
  • Fomentar la corresponsabilitat i el compromís actiu del veïnatge, del conjunt del teixit associatiu, de l’entorn econòmic i de les administracions.
  • Promoure relacions constructives i una resolució positiva dels conflictes, entesos com a oportunitat de canvi i creixement personal i comunitari.

En aquests programes s’han de tenir present els següents elements:
  • Les xarxes associatives i d’acció social de cada territori
  • Les dinàmiques de participació entorn de la xarxa d’equipaments i dels serveis de proximitat.
  • La dimensió comunitària de l’atenció primària bàsica i específica i els serveis d’atenció social especialitzada.
  • Els programes d’interacció comunitària: el projecte Òmnia, el programa "Aprendre a Aprendre", els plans de voluntariat i altres iniciatives d’intercanvi i interacció socials.
  • Els serveis i les pràctiques de mediació intercultural comunitària.

PACTE NACIONAL PER LA IMMIGRACIÓ (2008)


El Pacte nacional per a la Immigració (PNI) és un acord signat, el 19 de desembre de 2008, pel Govern i trenta-dos agents institucionals, polítics, econòmics i socials amb l'objectiu de respondre a les demandes que planteja la societat catalana respecte la transformació demogràfica viscuda pel fet migratori i les seves conseqüències.
A partir d'una anàlisi consensuada del fenomen migratori i de les necessitats plantejades pel conjunt de la societat, el PNI defineix el model públic d'accions per a la integració de la població immigrada que han de garantir la convivència, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats (Generalitat de Catalunya, 2009).
Per respondre a les tres principals demandes que planteja la societat: necessitat d’ordenar els fluxos migratoris, necessitat d’evitar la percepció de competències pels recursos públics i necessitat de dotar d’elements de cohesió social per una societat per sempre més diversa, el treball del Pacte s’estructura en tres eixos:
 • Eix 1. La gestió dels fluxos migratoris i l'accés al mercat del treball.
 • Eix 2. L'adaptació dels serveis públics a una societat diversa amb un servei universal d'acollida i una gestió institucional coordinada i transversal.
 • Eix 3. La integració en una cultura pública comuna que fomenti la participació en la vida pública, l'ús del català com a llengua comuna, la convivència en la pluralitat religiosa i de creences, la igualtat de gènere i el reforç de les polítiques socials.

PLA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ 2009-2012


El Pla de ciutadania i immigració 2009-2012 aplega els diferents programes i actuacions que han de realitzar tots els departaments del Govern, concretant i fixant les dates de moltes de les propostes del PNI. És el quart pla que en l'àmbit de la immigració elabora el Govern de Catalunya. Com tots els plans anteriors, implica tots els departaments de la Generalitat i segueix les línies estratègiques dels plans precedents, adaptant-les a les noves circumstàncies i a la realitat actual.

Incideix de manera notòria en el model de Catalunya d'integració de les persones immigrades que, al llarg dels anys, s'ha anat definint i en què intervenen de manera decidida, no només el Govern de Catalunya, sinó també el conjunt de governs locals, els agents econòmics i socials, la societat civil organitzada i el conjunt de la societat, incloent-hi les persones que s'hi han incorporat més recentment.
A diferència dels anteriors plans, aquest Pla neix en un context marcat per un nou marc competencial establert per l'Estatut d'autonomia, per l'experiència acumulada per part de tots els actors, per la gran heterogeneïtat de procedències, de situacions juridicoadministratives, familiars, laborals, de lloc de residència, etc. i, per últim, pels canvis produïts en el mercat de treball i en l'economia. És per tots aquests motius que el Pla té la voluntat de ser flexible i adaptable a tots aquests canvis. Així, preveu establir una concreció anual d'accions i de pressupostos (Generalitat de Catalunya, 2009).
D’acord amb els principis bàsics de ciutadania, transversalitat, coordinació, territorialitat, multidimensionalitat, equitat i globalitat; els objectius prioritaris que estableix aquest Pla són:
 • Avançar en la gestió de les polítiques migratòries.
 • Garantir l’accés als serveis públics en igualtat de condicions.
 • Promoure la integració de les persones immigrades en una cultura pública comuna basada en la pluralitat.

external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png