A fi de posar en marxa les línies d’actuació que el Pla de ciutadania i Immigració defineix, és necessari que la Generalitat de Catalunya impulsi plans locals als ajuntaments i les comarques. Només així serà possible aplicar aquestes línies i vetllar per la bona coordinació entre diferents territoris, sempre tenint en compte les diferents realitats de la immigració a Catalunya segons sigui l’àmbit local concret (Secretaria per a la Immigració del Departament de Benestar i Família, 2005). Les actuacions principals dels plans comarcals i municipals són les següents:

  • Accions de formació als professionals del territori.

  • Accions per promoure i ajudar que els municipis i les comarques estableixin els canals i mecanismes adequats de promoció de la participació dels immigrants en la vida social i cultural municipi.

  • Gestió dels mecanismes i els professionals per facilitar la comunicació intercultural adequada als professionals i les persones nouvingudes d’origen estranger.

  • Actuacions de sensibilització de la població, de promoció del coneixement i les relacions d’informació i formació sobre la nova realitat, i de foment de la convivència ciutadana.

external image mapaambits_tcm32-9677.jpgexternal image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png