A l'Estat espanyol, el Programa d’Educació Compensatòria s'inicia l’any 1983 amb el Reial Decret de 27 d’abril de 1983 (BOE de l’11 de maig). Aquest programa era fruit emblemàtic de la política reformista empresa el 1983 en el camp pedagògic i es tractava d’un discurs, directament inspirat en la controvertida experiència laborista de les Educational Priority Areas a Gran Bretanya, destinat a corregir les desigualtats socials i assolir quotes més elevades de justícia social, prestant una atenció pedagògica preferent en aquelles zones geogràfiques o grups de població que, per les seves característiques peculiars, ho requerien.

Principals actuacions del programa

Segons CIDE (1992), el nou programa havia de:
 • crear serveis de reforç amb seu als centres de recursos ubicats en zones d’acció educativa preferents per a ajuda escolar;
 • incentivar la continuïtat del professorat destinat a vacants de provisió difícil;
 • organitzar cursos de formació ocupacional per a joves no escolaritzats entre els catorze i els quinze anys;
 • eradicar l’analfabetisme i crear modalitats específiques per a l’estudi.

El programa de marginats socials d'educació compensatòria del Departament d'Ensenyament
Durant el curs 1987-1988, es van desenvolupar a l’Estat espanyol un total de cinc programesdins del marc del programa global anteriorment mencionat.
Un d'ells, a Catalunya queda reflectit amb la circular del 15 de setembre de 1988, adreçada als centres que acollien alumnes en risc de marginació social, concretava l’existència del Programa de Marginats Socials d'Educació Compensatòria del Departament d’Ensenyament, que atendria els alumnes amb escolarització deficient. En aquest programa s'integrava l'alumnat de:

 • Matriculació tardana: infants que s’han escolaritzat per primera vegada amb més de set anys (o bé també amb més de cinc anys quan desconeixen totalment la llengua catalana i/o la castellana).
 • Absentisme elevat: quan les absències a l’escola, motivades per nomadisme familiar o altres causes molt específiques, superin el nombre de cinquanta dies per curs escolar.
 • Condicions de vida i de vivenda molt degradades: barris gueto, barraquisme, etc.

Aquest programa pretenia assegurar una escolarització tan normalitzada com fos possible, amb una integració adequada per aquests alumnes. L’objectiu principal del Programa de Marginats Socials d’Educació Compensatòria (Montano, Castella i Pérez, 1992) era donar ajuda per a la plena integració escolar de l’alumnat amb problemes de marginació social, ja fos per raons econòmiques, culturals i/o ètniques.
Per aconseguir-ho, el programa proporcionava:
 • suport educatiu amb professorat d’ensenyança general bàsica,
 • recursos materials per a les aules
 • suport social a les famílies mitjançant l’actuació del treballador social si era possible
 • ajudes que afavorien l’escolarització com: menjador escolar, materials didàctics, sortides i convivències escolars.

Conveni de col·laboració en educació compensatòria
El 19 de desembre de 1990, Javier Solana, llavors ministre del MEC, conjuntament amb Josep Laporte, conseller del Departament d’Ensenyament, signen un conveni de col·laboració respecte a l’educació compensatòria, en el qual el Departament assumia l’execució de les actuacions a Catalunya.

A partir de les necessitats i dificultats recollides gràcies a la informació i a la col·laboració dels tutors i dels mestres del programa, en 1996, el Departament d'Ensenyament concreta una sèrie d’orientacions i d’actuacions per al conjunt de mestres i treballadors socials del Programa d’Educació Compensatòria (PEC) de la Generalitat:
 • Orientacions per als centres davant l’escolarització de nens en risc amb bases per a una integració adient, recomanacions per a la matriculació i adscripció al curs, documentació acadèmica per a la matriculació i convalidació pertinent, contacte i acollida de les famílies, suggeriments per a l’entrada del nen a l’aula, relacions amb el grup classe, facilitació d’una llista de material i recursos per tenir a l’aula. En el cas dels nens àrabs, esbrinar el nivell de competència lingüística de l’alumne, indicacions per a l’ensenyament de la llengua d’aprenentatge i prevenció de les principals dificultats afegides (a l’hora d’iniciar la lectoescriptura: la lateralitat, la direccionalitat, el grafisme…), així com respecte i comprensió vers la seva cultura.
 • Actuacions o línies de treball dels professionals: assessorar els centres on s’escolaritzen aquests alumnes, elaborar materials didàctics adaptats a les necessitats que presenten, l’oferta d’elements d’informació i formació dels tutors i mestres que els atenen, vetllar i prevenir situacions d’absentisme i abandonament escolar, garantir aquelles ajudes econòmiques (llibres, menjador…) que afavoreixen l’assistència assídua a classe i el seguiment dels alumnes.

Concrecions progressives i successives del programa d'educació compensatòria


Progressivament, el PEC ha anat rebent més concrecions pel que fa a les seves primeres orientacions i prioritats. Darrerament (Departament d' Ensenyament, 1999), aquestes s'havien concretat en:
1. Línies prioritàries d'actuació dels mestres
 • Col·laborar en les actuacions relacionades amb l’acollida d’alumnes (oferir informació i orientació sobre les diferències culturals, participar en l’observació i detecció de les necessitats, facilitar criteris per a la relació amb les famílies, assegurar una bona relació amb els companys del grup classe, cooperar amb les actuacions adreçades a la prevenció de l’absentisme i assegurar el pas de primària a secundària),
 • Atendre directament els alumnes (en funció de les necessitats detectades, amb un treball de preparació previ amb el tutor i quan es consideri pertinent, individualment, en grup reduït, grup classe o altres tipus d’agrupaments),
 • Facilitar orientacions als mestres i professors sobre l’aprenentatge del català per part dels alumnes d’incorporació tardana (d’acord amb els criteris del SEDEC, sempre que no sigui possible la intervenció dels assessors corresponents),
 • Facilitar els materials didàctics adaptats a les necessitats (sense que estiguin desvinculats de les activitats de la resta del grup),
 • Col·laborar en la realització i posada en pràctica de crèdits variables de reforç (d’acord amb la comissió d’atenció a la diversitat del centre)
 • Ajudar en la gestió d’ajudes econòmiques (referents a llibres, material didàctic i menjador escolar)
 • Fomentar l’educació intercultural en el centre (suggeriments, seguiment i revisió sistemàtica de les activitats).

2. Línies d’actuació dels treballadors socials.
 • Atendre les famílies dels alumnes amb risc de marginació (per tal d’orientar-les en els processos de matriculació, en els tràmits corresponents, millorar la relació amb la institució),
 • Cooperar amb els centres i amb els serveis socials en l’atenció als alumnes en situació d’alt absentisme o abandó escolar (especialment en el disseny i en la realització d’accions que permetin la participació progressiva)
 • Col·laborar i vetllar per l’aplicació de programes de salut escolar (més concretament el que fa referència als alumnes i a les seves famílies a fi de millorar les condicions relatives als hàbits d’higiene, d’alimentació i d’aspectes preventius relacionats amb la salut),
 • Col·laborar i gestionar els tràmits dels ajuts econòmics (referents a llibres, material didàctic i menjador),
 • Coordinar-se amb els treballadors socials dels EAP (per tal de complementar i donar continuïtat a les intervencions derivades dels àmbits socials).

3. Formació dels professionals: poden participar en les activitats de formació permanent que s’ofereixen als docents de la zona però a més disposen d’un pla de formació específica per assegurar el correcte desenvolupament de les funcions encomanades.

Mica en mica, el programa va derivar la seva atenció fins dedicar-se exclusivament a la població escolar gitana i immigrants (Llevot, 2005; Garreta, 2006). Quan posteriorment va aparèixer el discurs intercultural aquest va anar impregnant lleument el programa.


external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png