D'acord amb l'Estatut d'Autonomia i les primeres lleis de Normalització Lingüística, el curs 1983-1984 es va començar formalment un procés de catalanització del sistema educatiu per mitjà de l'aplicació del Programa d’Immersió Lingüística (PIL) en zones on l’alumnat era majoritàriament monolingüe en castellà. Aquest programa es basava en la voluntarietat tant dels familiars com dels professionals encarregats d'aplicar-lo i es desenvolupava en un context legal segons el qual: "l'alumnat no ha d'ésser separat en centres ni en grups-classe diferents per raó de la seva llengua habitual" i "tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l'ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament lesdues llengües oficials al final de l'educació obligatòria".

El Programa d'Immersió Lingüística apareix com a eina necessària per superar una escolarització deficitària en relació amb el català, i es va concretar en:

 • Seminaris de capacitació lingüística per al professorat.
 • Seminaris de didàctica de la llengua catalana com a L2.
 • Programes d'immersió per al professorat (PIP), que es van adreçar a aquells mestres que no tenien un ús fluid de la llengua.

Tot i la valoració positiva, no totes les experiències d'immersió van ser exitoses. La ràpida generalització del programa va fer que faltessin recursos en ocasions, assessorament i formació adients, i incentivació d'edició de materials didàctics. En aquest sentit, s'estableix el PLA PER A L'ACTUALITZACIÓ DE LA METODOLOGIA D'IMMERSIÓ EN L'ACTUAL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 2007-2013
L’objectiu del Pla per a l’actualització de la metodologia d’immersió en l’actual context sociolingüístic és aconseguir que "tot l’alumnat, independentment de la seva llengua familiar, assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i que comprengui i emeti missatges orals i escrits en, com a mínim, una llengua estrangera." És un pla que ha d’ajudar a consolidar en els centres educatius la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte plurilingüe.

1. Objectius
Els objectius específics del Pla són:
 • Adequar la metodologia d'immersió lingüística a la nova realitat de les aules amb diversitat lingüística i cultural.
 • Adaptar la didàctica de la llengua i de les habilitats cognitivolingüístiques a la nova realitat de l’alumnat.
 • Millorar l'ús de la llengua catalana i la metodologia d'ensenyamentaprenentatge de les habilitats lingüístiques de l'alumnat.
 • Millorar el resultat de les competències bàsiques en totes les llengües del currículum.
 • Fomentar l’ús de la llengua catalana als centres educatius, com a valor compartit i enriquiment col·lectiu.

Els centres educatius han de planificar el tractament metodològic de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres, tenint en compte el context sociolingüístic on es troben, i han de recollir els criteris compartits per tota la comunitat educativa respecte a aquest tractament en el projecte lingüístic de centre.

2. Metodologia d'immersió lingüística

Les bases teòriques de la metodologia de la immersió lingüística són:
 • El marc teòric ha de ser compartit per tots els docents del centre, que han de conèixer i compartir els principis que regeixen l’aplicació de la immersió.

 • Els pares i les mares han de tenir clar el dret dels seus fills a compartir la riquesa lingüística de la societat catalana per tal que tothom tingui les mateixes oportunitats. És a dir que han de compartir des del primer moment els objectius de la immersió lingüística a Catalunya, un fet imprescindible per desenvolupar actituds positives en els processos d’adquisició i ús de la llengua. S’ha d'assegurar, per tant, una acollida de les famílies a l’escola que garanteixi la comunicació i que faci possible un bon clima afectiu. Per això, mitjançant reunions informatives abans de començar l’escolaritat i sempre que es cregui convenient, cal que els pares coneguin el procés que fan els infants per adquirir la llengua i la didàctica que s’aplica. En tot moment, s’ha de mantenir i explicitar molt de respecte per la llengua familiar de l’alumnat.

 • S’ha de garantir des del primer moment una actitud i una motivació favorables per part de tot l'alumnat.

 • S'han de definir sistemàticament uns objectius per nivells o cicles pel que fa a l'adquisició de la llengua, amb especial referència a la coherència de les programacions, d’acord amb els criteris del projecte lingüístic del centre per al tractament integrat de totes les llengües.

 • S’han d'anar aplicant les estratègies didàctiques adequades a les necessitats reals de cadascun dels alumnes.

 • S'han de concretar els contextos situacionals dins i fora de l'aula on es produeix l’adquisició de la llengua. El docent ha d'assegurar, des del primer dia, que cadascun dels alumnes tingui una adequada comprensió dels inputs a través d'un llenguatge molt contextualitzat i de suports no verbals, a l'aula, al pati, als passadissos...

 • S'ha de treballar de forma acurada el disseny de les orientacions didàctiques que fomenten l’expressió oral i escrita. S'ha d'assegurar que les estratègies són molt variades per fomentar l’expressió de l’alumnat i que tot el professorat les aplica en la diversitat de situacions comunicatives de l’escola.

 • És imprescindible l'atenció i l'afecte del mestre amb cada alumne/a per facilitar la comunicació i afavorir el progrés en el domini de la llengua. El docent ha d'aprofitar totes les situacions comunicatives i ha d'interactuar amb els alumnes segons el seu nivell de competència lingüística, a fi d'afavorir-ne el progrés.

 • Convé que els docents ofereixin un bon model lingüístic i que siguin conscients que són un model en totes les situacions.

 • Cal assegurar la continuïtat i la coherència d'aquestes estratègies metodològiques al llarg de l’educació infantil, primària i secundària. L'aprenentatge d'una nova llengua és un procés llarg i complex.

 • Cal un seguiment i una avaluació individualitzats i continus de les competències oral i escrita de cada alumne.

El nou impuls en l’aplicació de la immersió lingüística, pel que fa als centres educatius i als seus professionals, implica:
 • Fer un tractament integrat de totes les llengües del currículum.
 • Difondre bones pràctiques de centres de referència que facin una aplicació adient de la metodologia d’immersió.
 • Incentivar l’elaboració i difusió de materials didàctics.
 • Disposar de materials de divulgació per a les famílies.
 • Estimular la coresponsabilitat de tota la comunitat educativa.
 • Repensar la formació permanent dels i de les mestres.
 • Treballar conjuntament amb la universitat, la formació inicial dels ensenyants.

Un aspecte important i que connecta amb les perspectives interculturals és el tractament de la llengua familiar ja que una part important de l'èxit dels programes de canvi de llengua de la llar a l'escola es relaciona amb la manera de tractar la llengua familiar de l'alumnat. Aquest tractament implica tant el seu reconeixement simbòlic en el context escolar com la seva incorporació a la pràctica educativa.

3. Eixos i fases del pla

El Pla es basa en dos grans eixos d’actuació:
 • L’actualització de la formació del professorat.
 • La incentivació de l’edició de materials i la difusió de bones pràctiques.

I, alhora, s’articula en tres fases:

a) 1a fase (1r any):

 • Formació de l’equip de vint formadors i formadores especialistes en educació infantil i primària, que impartiran els seminaris.
 • Detecció, per part de la inspecció educativa, dels centres que han de participar en el seminari.
 • Realització del seminari de formació per zones.
 • Actualització del Projecte Lingüístic de Centre amb l’ajut de l’assessor/a LIC.

b) 2a fase (2n any):

 • Traspàs del seminari al conjunt del professorat del centre.
 • Autoavaluació i planificació de canvis metodològics per fer una immersió adequada a la nova realitat sociolingüística amb la participació de formadors i formadores del Departament d’Educació (especialitzats en pràctica reflexiva).
 • Implementació del Projecte Lingüístic de centre amb el suport de l’assessor/a LIC.
 • Creació de grups de treball, coordinats per l’assessor/a LIC i supervisats per la inspecció educativa, formats per centres de primària i de secundària d’una mateixa zona escolar per establir la continuïtat i la coherència dels usos lingüístics.
 • Seminaris específics (primària).

c) 3a fase (3r any):

 • Creació de grups de treball, coordinats per l’assessor/a LIC i supervisats per la inspecció educativa, formats per centres de primària i de secundària d’una mateixa zona escolar per establir la continuïtat i la coherència dels usos lingüístics i de la didàctica de la llengua.
 • Seminaris específics (secundària).
 • Avaluació per part de la inspecció educativa del procés seguit a cadascun dels centres.


external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png