Definició

Els Plans educatius d’entorn són una iniciativa oberta i innovadora de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes, amb el suport i la col·laboració d'altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. Parteix de la idea que la societat actual es caracteritza per la necessitat de formar persones amb altes capacitats professionals i persones capaces de conviure en pla d’igualtat, des del respecte a la diferència, per construir conjuntament nous espais de ciutadania i afrontar, amb creativitat i responsabilitat, els reptes del futur immediat. Es considera que per aconseguir-ho cal una acció educativa conjunta i complementària entre la tasca familiar, els centres educatius i tots els altres agents i entitats educatives de l'entorn, a partir d'uns objectius compartits i una actitud basada en el compromís, la participació, el treball i l'aprenentatge en xarxa. En efecte, l'element estratègic clau és aconseguir continuïtat i coherència entre les accions dels diferents agents educatius que operen en un territori, tant si pertanyen a l’educació formal com a la no formal o informal.

Destinataris


L’actuació de coresponsabilització educativa dels Plans educatius d’entorn va adreçada, sobretot, a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius públics i privats concertats d’un municipi o d’un sector d’un municipi, amb una especial atenció als sectors socials més fràgils (nois i noies nouvinguts o amb risc de marginació) i als més vulnerables (nois i noies adolescents ). Cal tenir present, però, que les actuacions dels Plans educatius d’entorn també s’adrecen, des d’una perspectiva proactiva, a tota la comunitat educativa.

Objectius generals


  • Incrementar l’èxit acadèmic. Aquest objectiu condiciona de manera directa la igualtat d'oportunitats, les expectatives d'integració laboral i social i la reducció de desigualtats entre col·lectius.
  • Contribuir a millorar les condicions d'escolarització, donant l’oportunitat d'aprendre a conviure en la pluralitat dels centres educatius com una inversió de present i de futur que marcarà la cohesió social del país
  • Potenciar la participació en activitats i espais de convivència en un marc d’educació inclusiva. El respecte i la valoració de la diversitat, en el marc d'una política igualitària, pel que fa a drets i deures i a diferents necessitats, desemboca en el concepte d'equitat. Així mateix, un principi bàsic d’equitat i d'inclusió educativa és la participació. “Sentir-se part de” és la primera condició per implicar-se en el procés educatiu. Els Plans educatius d'entorn han de promoure la participació de tots els infants, joves, adults i gent gran, especialment els més desafavorits, en els diferents espais educatius: des de l'aula fins a les activitats complementàries, les extraescolars i aquelles que s'ofereixen des de diferents àmbits en temps de lleure perquè són espais òptims de relació que faciliten el coneixement mutu i enforteixen el sentiment de pertinença al territori. D’altra banda, cal destacar la importància de les activitats esportives com a eina d’educació en valors i de cohesió social.
  • Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística. En un entorn cada vegada més multilingüe, la llengua pròpia del país ha de tenir un paper fonamental en la cohesió social. L'existència d’una llengua comuna, que permeti la comunicació entre tots els membres de la societat, és fonamental si se’n vol evitar la guetització o la compartimentació.
  • Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.
  • Potenciar l’educació en el lleure.
  • Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori: enfortir els vincles entre les famílies i el centre educatiu, enfortir la xarxa entre centres educatius, enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn.
  • Promoure la sostenibilitat en les actuacions.

A partir dels objectius generals, cada territori definirà els seus objectius específics.

línies_d'intervenció_pla_educatiu_d'entorn.PNG

Agents

Pel desenvolupament d’un Pla educatiu d’entorn cal la implicació i la participació activa de tots els agents educatius del territori, a saber: l’administració local, els equips directius i els equips docents dels centres educatius, els Consells escolars de centre, els membres dels serveis educatius, els membres de la junta de les AMPA dels centres educatius, els Consells escolars municipals, els infants, joves i famílies, els professionals dels serveis municipals, professionals d’altres Departaments de la Generalitat al territori, el teixit associatiu del barri o municipi, les entitats culturals, esportives i de lleure.
Cal no oblidar que els infants, adolescents i joves no són només destinataris, sinó també membres actius del desenvolupament dels Plans educatius d’entorn. Per tant, no només s'ha de comptar amb les seves necessitats, sinó també amb les seves opinions, els seus punts de vista i les seves propostes. D’altra banda, si bé és necessària la implicació de tots els agents educatius, és especialment rellevant el paper dels centres educatius com a principal element socialitzador i únic espai compartit per tots els infants i joves. En aquest sentit, per tal de reforçar la implicació dels centres educatius en els Plans educatius d’entorn, és oportú impulsar i promoure, en el si del Consell escolar, una Comissió de Pla educatiu d’entorn al centre que tingui representació dins l’estructura dels equips directius dels centres.


external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png