El Departament d'Educació compta amb un equip de professionals, entre ells assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social, que aconsellen els centres en l'acollida i l'escolarització de l'alumnat immigrant. Els orienten en la programació de les actuacions més adequades i els faciliten informació sobre materials didàctics.

Els centres també compten amb els materials que els Centres de Recursos Pedagògics (CPR) posen a la seva disposició, així com els portals educatius d'internet (www.xtec.es, www.edu365.com) que contenen múltiples activitats i eines interactives com diccionaris bilingúes, llibres de text, etc. De la mateixa manera, en 10 CPR s'han creat seccions específiques per a què el professorat dels centres amb alumnes de nacionalitat estrangera disposin de publicacions especialitzades sobre llengua, diversitat cultural, metodologia i organització escolar.

Mitjançant convenis de col·laboració amb associacions o altres entitats, es dóna la possibilitat d'organitzar activitats extraescolars de la llengua i cultura d'origen pels alumnes. De la mateixa manera, mitjançant el Consorci de Normalització Lingüística del Departament de Cultura es poden organitzar classes d'aprenentatge de la llengua catalana per les famílies dels alumnes.

El Departament d'Educació també té acords i convenis amb associacions d'immigrants per a què facilitin traductors als centres que ho necessitin; aquests són remunerats pel Departament d'Ensenyament.

També existeix un conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família, les associacions de municipis i les AMPA per a facilitar la relació entre les famílies d'alumnes estrangers i la resta de famílies. Aquest projecte s'anomena "Un espai per trobar-nos, un espai per aprendre", i s'organitza en tallers dirigits a totes les famílies per a promoure la interrelació entre elles, i alhora facilitar el coneixement i la utilització del català com a llengua d'ús i relació social.
external image image_gallery?uuid=17fbe2b6-c913-4bff-81cd-8bde9aa6020b&groupId=10124&t=1303298193146

external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png