Com hem subratllat a l'apartat anterior, un dels objectius prioritaris de la LEC, es que els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya adeqüin la seva acció educativa per a respondre millor a la diversitat dels alumnes catalans i les seves necessitats educatives específiques. Per tant, els centres educatius tenen la possibilitat i la obligació d'establir mesures concretes per a incloure i atendre TOTS els alumnes i així satisfer les situacions que presenta una societat complexa i canviant com la del segle XXI. Una bona integració de l'alumnat nouvingut requereix una especial atenció al seu acolliment inicial a l'escola i a l'aula.En aquest sentit, els centres educatius hauran de:
  • adequar els documents del centre (Projecte Educatiu, Projecte lingüístic, Reglament de Règim Intern, Pla d'Acció Tutorial, etc) a la nova realitat i a les necessitats de l'alumnat.
  • establir un pla d'acollida i d'integració, incloent-hi un protocol d'actuació amb l'alumnat nouvingut
  • organitzar els recursos humans i materials amb la designació d'un coordinador lingüístic, d'interculturalitat i cohesió social, la creació d'una aula d'acollida amb el seu tutor d'acollida, la decisió de les hores de suport per a l'aprenentatge de la llengua catalana i de les matèries del currículum, i l'elaboració d'un currículum diversificat que doni resposta a les necessitats individuals.
  • fomentar entre tot l'alumnat el coneixement de les diferents cultures i del respecte a la diversitat
  • fomentar la participació de l'alumnat nouvingut en les activitats del centre ordinàries, extraescolars i complementàries
  • organitzar la formació per a tot el professorat en relació amb els aspectes didàctics, d'interculturalitat, de convivència, etc, derivats de açla presència de l'alumnat nouvingut.


external image escola.JPG
external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png