Els assessors LIC


Als Serveis territorials del Departament d’Educació es creen equips d’assessorament als centres i al professorat en llengua, educació intercultural i cohesió social. Aquests equips estan formats per professionals que pertanyien al desaparegut Programa d'Educació Compensatòria, i es constitueixen com els màxims representants del canvi de la societat a l'àmbit educatiu.
Les seves funcions són vàries, segons l'àmbit de treball:
  • En relació amb els centres educatius:
- Col·laborar i assessorar en l’elaboració del projecte lingüístic i el pla d’acollida i integració.
- Assessorar sobre l’organització de l’aula d’acollida i fer-ne el seguiment.
- Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
- Donar suport temporal de modelització al professorat i planificar-ne el seguiment.
- Assessorar el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut o amb risc de marginació, per a la seva integració al grup.
- Orientar sobre estratègies d’immersió lingüística i d'inclusió social.
- Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural.
- Orientar sobre metodologies, recursos i materials i aportar criteris per l’avaluació.
- Col·laborar en la formació permanent del professorat.
- Elaborar plans de treball i memòries de les diferents actuacions.

  • En relació amb altres instàncies educatives:

- Assessorar les comissions d’escolarització de zona.
- Col·laborar amb les oficines municipals d’escolarització.
- Col·laborar amb la Inspecció i els serveis educatius.

  • En relació amb els plans d'entorn:

- Impulsar-ne la creació.
- Promoure la representació i la participació.
- Donar assessorament i suport tècnic.
- Facilitar la negociació i els acords.
- Dinamitzar les diferents actuacions.
- Elaborar una memòria amb valoracions i propostes de millora.

Els coordinadors LIC


Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del Projecte Lingüístic de centre i coordinar-lo amb el pla d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, que anualment es concretarà en la programació general, es considera prioritari el nomenament del coordinador/a lingüístic/a,que, en els centres que escolaritzen alumnat nouvingut, s’encarregarà també de l’educació intercultural i de la cohesió social.
Les tasques que ha de desenvolupar són les següents:
- Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del Projecte Lingüístic i del pla d’acollida i d’integració
- Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut.
- Assessorar l'equip directiu en la programació de les actuacions de la programació general del centre que concreten el Projecte Lingüístic i el pla d’acollida i d’integració.- Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural.
- Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels Serveis territorials.
- Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials didàctics, TIC…) que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua catalana, la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural i ciutadana.- Assessorar l’equip directiu en l’elaboració d’un pla de formació permanent per al centre, tenint en compte la nova realitat determinada per la presència de l’alumnat nouvingut.- Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar conjuntament en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut.- Col·laborar i assessorar en els projectes internacionals i en la dimensió europea del centre en qüestions de comunicació, projecció i ús de les diverses llengües del centre.


external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png