L'aula d'acollida és un espai per facilitar l'acollida a l'alumnat nouvingut que s'incorpora al sistema educatiu català. Les aules d'acollida també anomenades aules de reforç o aules obertes s'entenen com una passarel.la, un lloc de trànsit. Es tracta d'un recurs flexible i obert tot el dia en horari lectiu i això permet que sigui molt més fàcil i possible adequar el recurs a les necessitats de l'alumnat.

Organització i funcionament

Es concedeix una aula d'acollida a tots aquells centres que compten amb més d'un 14% d'alumnat immigrant. Aquests centres educatius reben un assessorament, recursos humans i informàtics, i un pla de formació específic per al professorat.Tot i així, des del Departament d'Educació s'insisteix en què els centres amb un percentatge d'alumnat estranger inferior al 14%, també han de posar en funcionament una aula d'acollida i anomenar un tutor d'acollida que se'n responsabilitzi.

Característiques de les aules d'acollida

- La llengua catalana es treballa especialment a Primària. En funció de l'organització de cada centre també el medi social i natural.
- La llengua catalana es treballa a Secundària, així com també les ciències socials, les matemàtiques, els hàbits escolars i culturals de la societat d'acollida.
- Les aules d'acollida van dirigides a tot l'alumnat independentment de l'origen lingüístic, el nivell d'escolarització previ, la nacionalitat, etc..
- S'hi ha de dedicar un màxim de 12 hores setmanals per l'aprenentatge intensiu del català.
- L'assistència és d'un màxim de mitja jornada lectiva diària, durada que depèn de les necessitats de cada alumne. Aquesta durada es va disminuint a mesura que l'alumne avança en els aprenentatges i en funció de l'organització de l'acollida inicial, recollida en el Pla d'acollida i integració del centre.
- L'horari de l'aula d'acollida no ha d'interferir en l'assistència a les classes de determinades matèries (plàstica, música, educació física,...) així l'alumnat nouvingut les pot compartir amb els seus companys del grup-classe.
- Es tracta d'un recurs amb una sèrie de mesures curriculars i metodològiques amb materials curriculars que asseguren l'aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació de la l'alumnat a l'aula ordinària.
- Ha de comptar amb un recull documental de materials didàctics adequats amb propostes metodològiques.

El professorat

Respecte a l'adjudicació del tutor responsable de l'aula d'acollida, segons la Resolució EN S/ 1185 / 2004, no es marca un perfil determinat i és la direcció de cada centre que adjudicarà el tutor d'acollida segons uns criteris propis com poden ser l'experiència, la tradició, la formació, etc.. Tot i així, el tutor, preferentment, tindrà destinació definitiva al centre. El Departament d'Educació dóna prioritat a que la persona que porta l'Aula d'Acollida sigui interna al centre, perquè no s'hagi de fer venir ningú extern.
El tutor d'acollida ha de desenvolupar les funcions següents:
- Aplicar metodologies i estratègies d'immersió lingüística en llengua catalana i d'inclusió social.
- Gestionar l'aula d'acollida.
- Coordinar-se amb el servei d'interpretació i fer de mediador entre el centre i la familia.
- Elaborar avaluacions inicials i col·laborar en l'elaboració d'adaptacions curriculars.
- Promoure la integració progressiva de l'alumnat nouvingut a les seves aules de referència mitjançant la coordinació entre tots els membres de l'equip docent.
- Col·laborar en la sensibilització i introducció de l'educació intercultural al procés educatiu.

Tractament curricular de l'acollida

L'acollida no pot quedar desvinculada del context de l'aula ordinària, per això des del Pla per a Llengua i Cohesió Social es donen una sèrie de respostes per a que l'acollida no sigui un procés aïllat.
external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png