Definició
El Taller d'Adaptació Escolar i d'Aprenentatges Instrumentals Bàsics (TAE) és una unitat escolar creada per l'administració educativa catalana el 1997 amb la finalitat d'acollir transitòriament -màxim un curs escolar- alumnes d'educació secundària obligatòria que arriben a Catalunya, procedents d'altres cultures i idiomes, desconeixent-ne les formes de vida escolar, la cultura i la llengua.La finalitat d'aquest taller és aproximar aquest alumnat al sistema educatiu del país que l'acull, i introduir-lo al coneixement de la llengua pròpia de l'ensenyament fins assolir-ne el nivell bàsic.

Organització i funcionament


Els TAE acullen l'alumnat de diversos centres i s'ubiquen en un centre d'ensenyament secundari que disposa de dues aules adequades, una de les quals s'assigna permanentment al TAE i l'altra s'utilitza per al desdoblament de l'alumnat.
Per afavorir l'escolaritat compartida d'aquest alumnat, el professional del TAE, amb el suport del coordinador o coordinadora del Servei d'Ensenyament del Català, s'ha de coordinar amb el professor/a responsable de l'acolliment i el seguiment de l'alumnat de cada centre.

L'horaride l'alumnat que assisteix al TAE és el que correspon a l'alumnat d'educació secundària obligatòria: 22 hores i mitja setmanals en el TAE (5 matins) i la resta (3 tardes) en el seu propi centre. És a dir que els matins, els alumnes assisteixen al centre on es troba el TAE i completen el seu horari amb l'assistència a les tardes al centre on estan matriculats, el qual ha d'organitzar els seus recursos perquè puguin seguir un currículum adaptat a les seves necessitats.
La distribució d'hores i matèries és la següent:
- 10 hores setmanals de llengua catalana.
- 4 hores setmanals de matemàtiques.
- 5 hores setmanals de ciències socials i de la naturalesa (2 hores i mitja per a cadascun)
- 1 hora setmanal de tutoria.
- 2 hores i mitja setmanals d'esbarjo.
La permanència de l'alumnat en el TAE tindrà per límit l'assoliment d'una competència comunicativa suficient, comprovada mitjançant una prova individual basada en el nivell llindar de la llengua. En tot cas, no acostuma a ser superior a un curs acadèmic. El nombre d'alumnes participants en un TAE és d'entre 10 i 22.
La finalitat dels TAE és proporcionar a l'alumnat un coneixement bàsic de la llengua catalana i atendre transitòriament les seves mancances d'escolarització i d'aprenentatges bàsics. Per aquest motiu, els continguts dels TAE van adreçats a:
- Proporcionar la competència lingüística, comprensió i producció, corresponent al nivell bàsic de la llengua pròpia de l'ensenyament.
- Introduir els aprenentatges de matemàtiques i de coneixement del medi social i natural.
- Educar els hàbits escolars propis del sistema educatiu.
- Facilitar a aquest alumnat el coneixement de les formes de vida, així com a identificar en la nostra realitat els components (lingüístics, culturals i històrics) procedents del seu àmbit cultural.

El traspàs de l'alumnat cap al centre ordinari


Un alumne s'incorpora definitivament al centre on està matriculat quan adquireix un nivell suficient de competència comunicativa per poder seguir les classes al centre. Aquest nivell es comprova mitjançant els informes de seguiment i la superació de la prova individual estàndard, basada en el nivell llindar de la llengua.En el moment de la incorporació plena de l'alumne al centre on està matriculat, en el curs i cicle que li correspongui, aquest ha d'organitzar, dins les mesures generals previstes per a l'atenció a les necessitats específiques de l'alumnat, els recursos per acollir-lo i fer-li les adaptacions curriculars necessàries per a atendre la seva singularitat.

El professorat


Els TAE són atesos per dos professors/es que dediquen, de forma exclusiva, 24 hores a activitats amb horari fixe com són: les classes, les guàrdies en el TAE ila coordinació entre ells i amb el centre o centres de procedència de l'alumnat.

Situació actual dels TAE


Actualment els TAE estan desapareixent i s'organitzen aules d'acollida internes als centres.

external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png