El Projecte Lingüístic de centre (PLC) ha de considerar l'actual context social i escolar, que té una presència significativa d’alumnat procedent d’altres cultures i que desconeix la llengua del sistema educatiu. En aquest marc, el PLC ha de possibilitar al centre gestionar el procés de tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge, articular els aspectes referents al tractament de les llengües curriculars i, alhora, fer de la llengua catalana un instrument de cohesió social en un marc plurilingüe. Així mateix, el Projecte Lingüístic de centre forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i ha de promoure, entre tot l’alumnat:
  • El respecte envers totes les llengües.
  • La valoració positiva de la diversitat lingüística.
  • La desaparició dels prejudicis lingüístics.
  • La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua.

Encara avui, la llengua catalana no ha assolit la plena normalitat pel fa que a l’ús, i aquest fet exigeix que els centres educatius facin un tractament integrat de les llengües curriculars que potenciï l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament i de comunicació; i de l’aranès, a la Val d'Aran.
La tutoria entre iguals o els acompanyaments lingüístics són instruments molt útils per potenciar l’ús comunicatiu de la llengua catalana i el seu paper integrador i cohesionador. Les activitats extraescolars també hauran de seguir els criteris establerts en el Projecte Lingüístic de centre.
De la mateixa manera, el Projecte Lingüístic de centre també pot impulsar altres activitats d’aprenentatge i de potenciació de l’ús de la llengua que, tenint sempre en compte l’entorn familiar i social del centre educatiu, afavoreixin la col·laboració i el treball en xarxa amb l’administració local i les entitats socials i culturals de l’entorn.
Finalment, dins de l’horari extraescolar, i d'acord amb els criteris establerts pel Departament d'Educació i pel PLC, es facilitarà a tot l’alumnat del centre el coneixement de les llengües de la nova immigració (àrab, amazig, xinès…).


external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png