La formació permanent ha de contribuir a que els centres s'adaptin per a poder acollir de forma adequada l’alumnat nouvingut. La formació permanent s'ha d'entendre com l’acció formativa necessària per adequar les competències actuals del professorat a les noves realitats. Per tant, el contingut d’aquesta formació ha d’estar clarament en consonància amb els mateixos objectius que es proposa en aquest Pla de llengua i cohesió social i també ha d'incloure tots els aspectes que fan referència a l’acolliment emocional, a l’educació en valors i en convivència, al desplegament de les capacitats i les competències comunicatives, als aspectes del currículum d’acord amb la diversitat, etc.

Pensant en els centres en concret, cal desplegar una actuació de formació global i integrada que tingui en compte tots els elements en què s’estructura un centre educatiu (de Primària o de Secundària). Per això es proposa un conjunt d’actuacions diferenciades per a cada un dels nivells i persones del centre educatiu.


Formació per al tutor/a d'acollida


A més de ser una persona amb prou experiència i professionalitat, reconeguda per la resta del professorat, per la seva autoritat i prestigi (Departament d’Educació), ha de rebre una formació que contempli, entre altres, continguts referits a:
 • Ensenyament i aprenentatge de segones llengües: Avaluació inicial, treball per tasques comunicatives, programació (fixació d’objectius i treball per capacitats), gestió de l’aula, recursos (TIC, suport audiovisual, materials escrits, material oral).
 • Coneixement de l’alumnat: Llengües de partida, cultures i tradicions de partida (incloent-hi sistema educatiu, visió o conceptualització de l’educació, etc.), relacions familiars.
 • Tutoria: Drets i deures de l’alumnat, mediació, relació amb la família, relació amb el centre, dinàmica de grups, educació emocional…
 • Adaptacions del currículum: Tècniques per a l’alumnat d’incorporació tardana.

Formació per a l'equip directiu


Per a una bona acollida, cal comptar decididament amb la complicitat i bona acceptació per part de l’equip directiu (director/a, cap d’estudis, coordinador/a pedagògic en el cas de secundària, secretari/a). A més, a nivell organitzatiu els membres de l’equip directiu han d’ajudar i facilitar el procés d'inclusió i organitzar de manera comprensiva tota l’estructura del centre per fer més fàcil la integració de l’alumnat nouvingut amb la resta de l’alumnat, i de les famílies amb la comunitat educativa .
Per això la seva formació ha d'anar orientada a reelaborar el projecte del centre en totes les dimensions: Projecte educatiu, Projecte lingüístic, Pla d’acollida, Pla d’acció tutorial, Pla d’entorn, afavorint-los continguts sobre:

 • Coneixement de la normativa legal.
 • Gestió de recursos humans i dinamització d’equips.
 • Procediment per a l’elaboració d’un pla d’acollida.
 • Coneixement dels recursos socioeducatius de l’entorn.
 • Elaboració d’un pla d’entorn.
 • Coneixement i utilització dels serveis educatius.
 • Resolució de conflictes.
 • Les TIC aplicades a la gestió.
 • Atenció a la diversitat.
 • Coordinació amb altres centres: Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius…
 • Relació amb les famílies.
 • Interculturalitat.
 • Experiències d’altres països

Formació per a la resta de professorat


 • Els tutors/es, com a responsables dels grups a què s’integraran els alumnes nouvinguts, han de dominar a fons diverses tècniques per facilitar l’acolliment al grup ordinari de l’alumne/a tot just després de la seva estada a l’aula d’acollida. En aquest sentit, es proposen els continguts següents, a més dels generals per a la tutoria: dinàmica de grup, mediació i convivència escolar, temes d'interès per desvetllar la curiositat i l'interès dels alumnes, acollida, tècniques de comunicació oral, tutoria entre iguals, interculturalitat, experiències d'altres països.
 • Els caps de Departament (Secundària) / Responsables de cicle (Primària i Secundària), com a responsables d’un equip humà han de tenir autoritat i coneixements suficients com per orientar el treball de la resta de l’equip del departament. Per tant, la seva formació ha d'estar relacionada amb la gestió dels recursos humans. El contingut de la seva formació, a més, hauria de tractar nuclis com : adpactació del currículum, competències bàsiques, organització de mesures i dispositius de reforç, TIC a l'àrea o al nivell, dinamització de les reunions.
 • El Professorat en general hauria de rebre una formació per a l’acollida de l’alumnat nouvingut relacionada amb alguns dels aspectes anteriors, però potenciant-ne més el caràcter general. Així, hi trobaríem: adaptació curricular, estratègies d'aula, treball cooperatiu entre alumnes, tècniques específiques per als alumnes d'incorporació tardana, recursos en TIC i altres, interculturalitat, acollida emocional, etc.

external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png