- Centro de Investigación i Documentación Educativa.(2005) La atención al alumnado inmigrante en el sistema educativo en España. Recuperat el dia 2 d’abril, 2012 de http://www.doredin.mec.es/documentos/00820072000048.pdf

- Creus, M. (2007). Estratègies multilingües per afavorir l'aprenentatge de les llengües curriculars a partir dels bagatges de l'alumnat. Catalunya.

-Comunidad de Madrid. (2008). Plan de integración 2006-2008. Recuperat el dia 23 d'abril, 2012, a
http://www.cruzrojamadrid.org/contenidos/img/File/Inmigrantes/PLAN%20DE%20INTEGRACION%202006-2008%20DE%20LA%20COMUNIDAD%20DE%20MADRID.pdf

- Comissió d’Ensenyament i Universitats. (2011). Inici de curs 2011-2012. Dades. Recuperat el dia 2 d’abril , 2012, de http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Noticies/Actualitat/Documents/ARXIUS/Dades.pdf

- Gobierno de España. Ministerio de Educación. Evolución y situación actual de la presencia del alumnado extranjero en el sistema educativo español (2000-2011). Recuperat el dia 30 de març , 2012, de http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/educacion-intercultural/publicaciones-informes/informes/alumnado-extranjero-2000-2011.pdf?documentId=0901e72b80f9a361

- Garreta, J. (2007). Continuidad y cambios en la gestión de la inmigración. Papers, 85, 71-93. Recuperat el dia 30 de març , 2012, de http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n85/02102862n85p71.pdf

- Garreta, J. (2011). La atención a la diversidad cultural en Cataluña: exclusión, segregación e interculturalidad. Revista de Educación, 355, 213- 233. Recuperat el dia 30 de març , 2012, de http://www.revistaeducacion.educacion.es/re355/re355_09.pdf

- Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Immigració. Recuperat el dia 19 d’abril, 2012, de http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.ce32baba3744d8fa172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

- Generalitat de Catalunya. (2010). La immigració en xifres. Butlletí Secretaria per a la Immigració, 6. Recuperat el dia 21 d’abril de: http://www.gencat.cat/dasc/publica/butlletiIMMI/xifres6/index.htm

- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. (2006). Pla Director d’Immigració en l’Àmbit de la Salut. Recuperat el dia 20 d’abril, 2012, de http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/salut/plans/PladirectorImmiiSalut2006_ca.pdf

- Generalitat de Catalunya. Secretaria per a la Immigració del Departament de Benestar i Família. (2005). Pla de ciutadania i immigració 2005-2008. Idees clau. Recuperat el dia 20 d’abril, 2012, de http://www20.gencat.cat/docs/dasc/01Departament/08Publicacions/Ambits%20tematics/Immigracio/03publiforacoleccio/Anteriors/09ideesciutadaniaimmigracio05-08/2005placiutadania05_08recullideesclau.pdf

- Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació (2007). Pla per a l'actualització de la metodologia d'immersió en l'actual context sociolingüístic 2007-2013.Barcelona.

- Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. (2009). Pla per a la Llengua i la Cohesió Social. Educació i convivència intercultural. Recuperat el dia 1 d’abril, 2012, de http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Arees_actuacio/innovacio_educativa/Pla%20de%20convivencia/pla_lic_nov_09.pdf

- Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. (2011). Plans de Desenvolupament Comunitari. Recuperat el dia 20 d’abril, 2012, de http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=2c80dffea590e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2c80dffea590e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES

- Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Polítiques i plans d’actuació. Recuperat el dia 19 d’abril, 2012, de http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=ad17b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ad17b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES

- Gomà, N., Sánchez, I. (2006): L'alumnat nouvingut i el català: Una perspectiva transversal. L'adquisició de la llengua en l'alumnat de Primària i Secundària. Barcelona: Plataforma per la llengua.

- Llevot, N. (2005). Del Programa d’Educació Compensatòria al nou Pla per a la Llengua i la Cohesió Social. Papers, 78, 197- 214. Recuperat el dia 30 de març , 2012, de http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/40279/40567

-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2010). Las cifras de la educación en España. Curso 2009-2010. Recuperat el 23 d'abril, 2012, de http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2012.html


- Ministerio de Trabajo e Immigración. Observatorio Permanente de la Immigración. (2010). Anuari estadístic de Catalunya. Residents estrangers. Recuperat el dia 30 de març , 2012, de http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=272

- Pascual, J. (2003). La interculturalitat en les polítiques públiques i escolars. El cas de Catalunya. En Interculturalitat i educació (pp. 5-54). Barcelona: UOC.

- Plataforma Virtual de recursos sobre Traducció i Interpretació als Serveis Públics. (2012) Polítiques d’immigració. Recuperat el dia 19 d’abril, 2012, de http://pagines.uab.cat/recursos_miras/content/pol%C3%ADtiques-d%E2%80%99immigraci%C3%B3

- Torres, M. Pla d’acollida i atenció psicoeducativa a l’alumnat nouvingut des d’un enfocament inclusiu dels centres educatius. Recuperat el dia 2 d’abril , 2012, de http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200304/memories/795m.pdf


external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png